REGULAMIN FUNDACJI SOS DLA ŻYCIA

1. PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

1.1. Fundacja SOS DLA ŻYCIA, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu, wpis do rejestru Fundacji pod nr KRS 0000413489 z dnia 06.03.2012 r.

1.2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa podstawy i ciele działania Fundacji SOS DLA ŻYCIA, rodzaje, źródła i sposoby pomocy świadczonej przez Fundację. Regulamin określa także zasady wydatkowania i obsługi środków finansowych.

1.3. Celami Fundacji są:

 1. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 2. Niesienie pomocy: osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami oraz oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne.
 3. Niesienie pomocy osobom biednym i pokrzywdzonym oraz instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Niesienie pomocy osobom, które ucierpiały na skutek działań wojennych.
 5. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.
 6. Udzielanie pomocy szpitalom, placówkom medycznym, placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.
 7. Wspieranie działań mających na celu ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
 8. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia kultury i oświaty.

1.4. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone pkt. 1.3. oraz wydatkuje je zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutem.

1.5. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 498) oraz ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 175 poz. 1362 z późn. zm.), a także Statutem Fundacji i niniejszym Regulaminem.

2. RODZAJE POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ SOS DLA ŻYCIA

2.1. Przedmiotem pomocy jest wsparcie finansowe obejmujące wydatki w następujących obszarach, w których fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność edukacyjną, wydawniczą, kulturalną i badawczą.
 2. Organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
 3. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
 4. Fundowanie stypendiów.
 5. Organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży.
 6. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego.
 7. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych.
 8. Zakup leków i środków medycznych.
 9. Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego.
 10. Pomoc finansową i rzeczową.
 11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

3. ŹRÓDŁA POMOCY

3.1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.

 

4. ZASADY UDZIELANIA POMOCY

4.1. Każda osoba może się starać o uzyskanie pomocy z Fundacji.

4.2. Osoba starająca się uzyskać pomoc z Fundacji jest zobowiązana przesłać w formie listu tradycyjnego lub e-maila pismo zawierające następujące informacje: cel zbiórki, opis sytuacji materialno-bytowej, środki zgromadzone w innych fundacjach, dane kontaktowe: telefon, adres, e-mail.

4.3. Po spełnieniu warunku określonego w pkt. 4.2. i wstępnej pozytywnej decyzji Zarządu osoba starająca się, otrzymuje od Fundacji dokumenty, które powinna niezwłocznie przesłać drogą pocztową na adres Fundacji:
a) wypełniony „Formularz Zgłoszeniowy ”, zawierający dane kontaktowe, dokładny opis sytuacji życiowej, zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów prowadzenia zbiórki;
b) podpisane „Porozumienie”;
c) „Oświadczenie majątkowe”, w przypadku osoby poniżej 18 roku życia, wypełnione przez oboje rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku matki samotnie wychowującej dziecko należy wypełnić tylko jeden egzemplarz z informacją o przyznanych alimentach bądź ich braku);
d) kopię aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności;
e) kopię zaświadczenia lekarskiego o konieczności leczenia lub rehabilitacji, a w przypadku zwrócenia się z prośbą o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego – aktualne skierowanie określające jego termin i koszty;
f) informację o tym, ile środków pieniężnych udało się do tej pory pozyskać na dany cel (własne środki, dofinansowanie od innych fundacji, itp.);
g) kopię odmowy lub przyznania dofinansowania ze środków NFZ, PFRON, MOPS lub PCPR;
h) kopię faktury, faktury pro forma lub innego aktualnego dokumentu, określającego koszt niezbędnego sprzętu, usługi, itp. (w przypadku braku ww. dokumentów – inną informację o przybliżonych kosztach).

4.4. Zakwalifikowanie przez Zarząd Fundacji oraz określenie zakresu pomocy następuje na podstawie analizy wszystkich dokumentów dostarczonych przez osobę starającą się lub rodzica/opiekuna prawnego.

4.5. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy pomocy osobie ubiegającej się, nawet jeśli z wniosku i z dokumentacji osoby ubiegającej się o pomoc wynika, że spełnia ona wszelkie warunki określone Statutem i Regulaminem.

4.6. Fundacja zastrzega sobie możliwość odmowy finansowania i współfinansowania operacji zagranicznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu i leków ratujących życie poza granicami naszego kraju, jeśli istnieje możliwość zakupu potrzebnego sprzętu lub przeprowadzenie podobnego zabiegu w Polsce.

4.7. W szczególnych przypadkach nie opisanych w Regulaminie Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach.

5. SPOSÓB UDZIELANIA POMOCY

5.1. Fundacja działa aktywnie na rzecz podopiecznego, pozyskując darczyńców i sponsorów.

5.2. Fundacja zobowiązuje się, że środki pieniężne zgromadzone podczas zbiórki na rachunku bankowym danej zbiórki publicznej przyporządkowane do danego podopiecznego na podstawie tytułu przelewu będą przeznaczone na rzecz tego podopiecznego.

5.3. Informacje o wysokości wpłaconych darowizn na rzecz podopiecznego będą na bieżąco podawane na stronie internetowej Fundacji. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców.

5.4. Fundacja wysyła pisemne podziękowania wraz ze zdjęciem darczyńcom i sponsorom wpłacającym środki na rzecz podopiecznego Fundacji w imieniu podopiecznego, jego rodziców/opiekunów prawnych i własnym.

5.5. Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy w całej wnioskowanej kwocie.

5.6. Fundacja dopuszcza prowadzenie równoległej zbiórki przez rodziców/opiekunów podopiecznego we własnym zakresie i własnymi środkami poprzez indywidualne apele kierowane do określonego adresata. Wszelkie wpłaty wynikające z działań rodziców powinny być kierowane na konto bankowe Fundacji SOS DLA ŻYCIA.

5.7. Fundacja wyraża również zgodę na prowadzenie zbiórki przez inne Fundacje pod warunkiem, że będzie na bieżąco i uczciwie informowana o rezultatach wszystkich tych zbiórek oraz że konto w Fundacji SOS DLA ŻYCIA będzie kontem oficjalnym, podawanym na stronie internetowej podopiecznej osoby, profilu na Facebooku (w przypadku, jeśli podopieczny takie posiada) i w innych internetowych lub papierowych (ulotki, plakaty) źródłach.

5.8.Osoba podopieczna, rodzice/opiekunowie prawni przed rozpoczęciem działań, mających na celu uzyskanie funduszy, zobowiązani są poinformować o tym Zarząd Fundacji.

5.9. Wszelkie działania mające na celu gromadzenie środków pieniężnych, wykorzystujące nazwę Fundacji i/lub logo, muszą być prowadzone w porozumieniu z Fundacją.

5.10. Z chwilą zgromadzenia dla podopiecznego całej potrzebnej kwoty, Fundacja w trybie niezwłocznym kończy zbiórkę na rzecz tego podopiecznego i umieszcza odpowiednią informację na swojej stronie internetowej.

5.11. Jeśli, pomimo oficjalnego zakończenia zbiórki, nastąpią dalsze wpłaty na rzecz podopiecznego, zostaną one rozdysponowane decyzją Zarządu na innych podopiecznych Fundacji, na cel zbliżony do woli darczyńcy.

5.12. Najpóźniej na 7 dni przed planowanym przez Fundację przekazaniem środków pieniężnych na leczenie, operację, rehabilitację, itp. osoba, rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest dostarczyć Fundacji oświadczenie, w którym szczegółowo wykaże środki pozyskane z dodatkowych źródeł (m.in. środki własne, kredyty, prywatne darowizny, środki z aukcji i imprez przeprowadzonych na własną rękę, itp.) oraz – w przypadku posiadania subkont w innych fundacjach – deklarację od tych fundacji o aktualnym stanie konta.

5.13. W przypadku zatajenia części informacji o dodatkowych źródłach finansowych, Fundacja ma prawo przyznać odpowiednio mniejszą pomoc finansową, adekwatną do rzeczywistej potrzeby podopiecznego.

5.14. Rachunki i faktury, na podstawie których udzielana jest pomoc finansowa, muszą być wystawione na Fundację lub na osobę podopieczną – wówczas wymagana jest adnotacja o wysokości dofinansowania przez Fundację SOS DLA ŻYCIA.

5.15. Fundacja zastrzega sobie prawo do wypłacania środków finansowych wyłącznie do szpitala, ośrodka rehabilitacyjnego, sprzedawcy sprzętu medycznego, apteki na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na Fundację.

5.16. Fundacja nie przekazuje środków na prywatne konta bankowe osób podopiecznych, czy rodziców/opiekunów dziecka.

5.17. Środki finansowe przekazane na konto bankowe Fundacji bez identyfikacji adresata księgowane są jako przychód Fundacji i przeznaczone są na działalność statutową Fundacji.

5.18. Przypisanie bezimiennej darowizny danemu podopiecznemu, dla którego środki miały być zaksięgowane, może nastąpić dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez darczyńcę, że wpłata była przeznaczona dla określonego podopiecznego.

5.19. W przypadku wpłat dokonanych ze wskazaniem osoby, dla której Fundacja nie gromadzi środków finansowych, Fundacja przekaże te środki na swoje cele statutowe.

5.20. Decyzję o dokonaniu operacji finansowych i terminie ich realizacji na rzecz podopiecznego podejmuje Zarząd Fundacji.

 

6. OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE INFORMOWANIA FUNDACJI
SPOCZYWAJĄCE NA OSOBACH PODOPIECZNYCH, RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH PODOPIECZNEGO

6.1. Osoby podopieczne, rodzice/opiekunowie prawni podopiecznego zobowiązani są do informowania Zarządu Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania i sposobów kontaktowania się.

6.2. Osoby podopieczne, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w celu uzyskiwania informacji o możliwości udzielania pomocy.

6.3. Osoby podopieczne, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do bezzwłocznego informowania Fundacji o zaspokojeniu potrzeb podopiecznego z innych niż Fundacja źródeł finansowania.

6.4. Na osobach podopiecznych, rodzicach/opiekunach prawnych dziecka spoczywa obowiązek informowania Fundacji na bieżąco o przebiegu leczenia lub rehabilitacji osoby podopiecznej, której została udzielona pomoc ze środków własnych Fundacji lub ze zbiórki publicznej. Informacje takie należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną wraz z co najmniej dwoma zdjęciami osoby podopiecznej, dokumentującymi przebieg rehabilitacji lub leczenia (w tym zdjęcia z zakupionym sprzętem medycznym).

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Fundacja ma prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku osoby podopiecznej, w celu pozyskiwania środków na rzecz podopiecznych, pozyskania środków na prowadzenie swojej działalności statutowej oraz w celu zdania sprawy z efektów swojej działalności, w tym publicznie, na stronach internetowych i w materiałach informacyjnych. Wykorzystanie wizerunku osoby podopiecznej wymaga pisemnej zgody osoby podpieczonej, a w przypadku dziecka rodziców/opiekunów prawnych zawartej w Porozumieniu.

7.2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków Fundacji przez osobę podopieczną lub rodziców/opiekunów prawnych podopiecznego niezgodnie z przeznaczeniem, Fundacja skorzysta ze środków prawnych w celu ich odzyskania.

7.3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Porozumienia na świadczenie pomocy, zawartego pomiędzy Zarządem Fundacji a osobą podopieczną, rodzicami/opiekunami prawnymi podopiecznego Fundacji.

7.4. Osoba podopieczna, rodzic/opiekun prawny dziecka, ubiegając się o pomoc Fundacji oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i będzie wykonywał z należytą starannością obowiązki wynikające z Regulaminu.

7.5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2018 r.

Zatwierdził

Tomasz Jegierski
Prezes ZarząduAID PROVIDED

ABOUT SOS FOR LIFE

The SOS For Life Foundation is a foundation operating on the basis of the Law Concerning Foundations (Dziennik Ustaw, 1991, n. 46, section 203 with subsequent modifications) and of the Law on Public Benefit Activity and Volunteer Work as well as its statutes.
Our goal is to help suffering and poor persons, the most vulnerable persons who, because of ill health, age or poverty are not able to improve their situation.
Read more