Statut fundacji

Misja i cele fundacji to:

 1. Niesienie pomocy osobom, które ucierpiały na skutek działań wojennych.
 2. Niesienie pomocy: osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami oraz oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne.
 3. Niesienie pomocy osobom biednym i pokrzywdzonym oraz instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.
 5. Udzielanie pomocy szpitalom, placówkom medycznym, placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.
 6. Wspieranie działań mających na celu ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
 7. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia kultury i oświaty.
 8. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność edukacyjną, wydawniczą, kulturalną i badawczą.
 2. Organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
 3. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
 4. Fundowanie stypendiów.
 5. Organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży.
 6. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego.
 7. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych.
 8. Zakup leków i środków medycznych.
 9. Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego.
 10. Pomoc finansową i rzeczową.
 11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.



UDZIELONA POMOC

O FUNDACJI SOS DLA ŻYCIA

Fundacja „SOS dla życia" jest fundacją działającą na podstawie przepisów ustawy o fundacjach (Dz. U. 1991 , Nr 46, poz.203 z późn.zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz statutu.
Naszym celem jest pomoc osobom cierpiącym i ubogim - osobom najsłabszym, które z powodu złego stanu zdrowia, wieku bądź biedy nie mogą same walczyć o poprawę swojej sytuacji.
CZYTAJ WIĘCEJ